فیلم

منتظر تغییر نظام ایران نباشید

منتظر تغییر نظام ایران نباشید

یک اندیشکده آمریکایی ضمن اشاره به قدرت رو به گسترش ایران در چهار دهه گذشته خطاب به سیاستمداران این کشور نوشته منتظر تغییر نظام ایران نباشند.
آخرین اخبار