سیاست پارسی

اروپا همچنان در انتظار چراغ سبز واشنگتن

 در حالی یک ماه از ورود ایران به گام سوم گذشت که به نظر می‌رسد اروپا در یک ماه باقیمانده نیز کاری از پیش نخواهد برد و کماکان منتظر چراغ سبز واشنگتن خواهد ماند.
1130

اروپا همچنان در انتظار چراغ سبز واشنگتن | دانلود