منتظر تغییر نظام ایران نباشید

یک اندیشکده آمریکایی ضمن اشاره به قدرت رو به گسترش ایران در چهار دهه گذشته خطاب به سیاستمداران این کشور نوشته منتظر تغییر نظام ایران نباشند.
1134

منتظر تغییر نظام ایران نباشید | دانلود